Du lịch

Công ty tổ chức sự kiện ngày càng nhiều tại Hà Nội

Bảo trì động cơ điện dc / Giá máy in laser canon 2900 / In tem vỡ hà nội

Hà Nội là một trong những tỉnh và thành phố có tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp nhất của cả nước. Trong khi mức tăng chung của cả nước giảm từ 2,6% năm 1980 xuống 2,29% năm 1990 và 2,1% năm 1996 thì mức tăng của Hà Nội đã giảm nhanh hơn, từ 2,26% – năm 1980 xuổng còn 1,51% – năm 1990 và 1,37% – năm 1997.
Khu vực nội thành có mức tăng tự nhiên thấp nhất (1,27%), thấp hơn mức tăng trung bình của thế giới hiện nay một chút ; còn mức tăng tự nhiên của các huyện ngoại thành thấp hơn mức tăng của các nước đang phát triển (1,47%).

Hà Nội là thủ đô đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước. Trong thời gian qua, do việc tiến hành cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình thường xuyên và rộng khắp, cùng với sự nhận thức tốt hom của nhân dân, kết hợp với việc áp dụng những thành tựu mới của y học, tỉ lệ tãng dân số của Hà Nội đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên mức tăng dân số cần tiếp tục giảm, sao cho số dân tương ứng với sức chứa của lãnh thổ, nguồn tài nguyên thiên nhiên và tốc độ phát triển kinh tế,.
Do sức hút mạnh mẽ của quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là của công nghiệp hóa và đô thị hóa, du lịch Công ty tổ chức sự kiện nên đã tạo ra các dòng di cư đến thành phố Hà Nội tìm việc làm ngày càng lớn, làm cho tỉ lệ gia tăng cơ học khá cao : 11,2% (1995) và 14,8% (1997). Đó là một sức ép lớn về mọi mặt cho quá trình phát triển kinh tế của Thủ đô.