Du lịch

Dân số và sự phân bố dân cư

Đặt In hóa đơn giá rẻ / Thiết bị giám sát hành trình / Cửa cổng tự động

Thái Bình là một tỉnh đông dân. Theo số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1.4.1999, số dân của tỉnh là 1.785.600 người. Về mặt này, Thái Bình được xếp vào hàng thứ 10/61 tỉnh, thành (trong khi đó, diện tích lại đứng hàng thứ 52) và chiếm 2,34% số dân của cả nuớc.
Mật độ dân số ở Thái Bình vào loại đông nhất trong cả nước. So với mật độ trung bình của cả nước, mật độ dân số của Thái Bình gấp gần 5,1 lần.
Nhờ thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, mức tăng dân số của Thái Bình ngày càng giảm. Trong thời kì 1989-1999, ti suất tăng dãn số trung bình là 0,73%. Đây là một trong vài tỉnh, thành có tốc độ tăng dân số vào loại thấp nhất cả nước.
Về kết cấu dân số theo giới, nam chiếm 47,8% (853.078 người), còn nữ là 52,2% (932.522 người) tổng sô dân.
Thái Bình là tỉnh có mức độ đồ thị hóa thấp nhất ở đồne bằne sông Hồng. Dân thành thị tập trung trony nội thị và 7 thị trấn với số dân là 103.177 người (tính đến 1-4-1999), chỉ chiếm 5,78% số đàn cả tỉnh.