Du lịch

Phát triển du lịch, tổ chức sự kiện ở Hưng Yên

balomoi.com / http://conbaoso.com/Dan-Karaoke-Chuyen-Nghiep / Chuyển văn phòng trọn gói tại Liên Minh Sài Gòn / Bàn ghế chất lượng tốt Bảo Phúc

Hung Yên ít có ưu thế về ngành du lịch, vì tài nguyên du lịch lu»n chế, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kĩ thuật phục vụ du lịch nay còn nhỏ bé. Việc phát triển du lịch của Hưng Yên phải đặt trong mối quan hệ tổng hòa và gắn kết với hệ thống du lịch của vung Bắc Bộ, đặc biệt là với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Hướng phát triển du lịch của Hung Yên chủ yếu là du lịch lễ hội, tổ chức sự kiện du lịch truyền thống. Cụm di tích nổi tiếng là Phố Hiến (thị xã Hung Yên) – I). Hòa – Dạ Trạch (Khoái Châu). Ngoài đường bộ, có thể mở tuyến ị (tương sông từ Hà Nội theo sông Hồng đến thị xã Hưng Yên để tham quan các di tích cổ (hiện nay đã có tuyến ca nô du lịch tham quan từ Hà Nội đến đền thờ Chử Đồng Tử.
I. Nỏi tóm lại, là một tỉnh có lợi thế phát triển nông nghiệp, lại có m Irl gần các trung tâm công nghiệp (đặc biệt là Hà Nội), gần các mm công nghiệp phát triển trên đường sô 5, Hưng Yên sẽ có cơ hội tlvôn dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa Ip Iti(*n đại hóa, nhất là xây dựng mô hình công nghiệp hóa nông ị) và nông thôn. Tuy nhiên, trong những năm tới, Hưng Yên liiíc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, về kết cấu hạ tầng V V… để có thể phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn.