Du lịch

Thực trạng nông nghiệp ở Bắc Ninh

Phân phối chính hảng bồn nước Sơn Hà / Panasocnic máy lạnh tiết kiệm điện / findyourhome.com.vn / http://indepthanglong.com/in-card-visit.html

Bắc Ninh là một tính nông nghiệp, đất chật người đông. Diện tích đất canh tác bình quãn đầu người có 578m2 (năm 1995) và 543,7m2 (1999), thấp hơn bình quân cả nước (869m2), tương đương với bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng. Nông nghiệp hiện nay là ngành sản xuất chính, góp phần giải quyết một cách cơ bản vấn đề lương thực, đóng góp 35,9% trong GDP, thu hút 86,7% lao động xã hội và 50% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.
Trong thời kì 1991 – 1995, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,3%, trong đó trồng trọt tăng 2,4%, chăn nuôi tăng 7,8%. Đến năm 1999, cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển đổi theo hướng giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt (từ 71% năm 1991 xuống 69% năm 1997) và tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi (từ 29% lên 31%).
Trồng trọt
Để phát triển sản xuất nông nghiệp, Bắc Ninh vừa mở rộng diện tích bằng cách tăng vụ và khai hoang, vừa tăng năng suất cây trồng. Đến năm 1996, diện tích gieo trồng cây hàng năm là 102,4 nghìn ha, tăng 11,2 nghìn ha so với năm 1990.
+ Đến năm 1999 diện tích trồng cây lương thực là 92,4 nghìn ha, trong đó lúa là 82,6 nghìn ha, màu là 9,8 nghìn ha (tăng hơn 6,3 nghìn ha lúa và gần 2000 ha màu so với năm 1990).
Sản lượng lương thực tăng dần từ 226,2 nghìn tấn năm 1990 lên
308.6 nghìn – tấn năm 1995 và 414,4 nghìn tấn – năm 1999, do đưa vào sản xuất các giống lúa, màu có năng suất cao và chất lượng tốt.
Lương thực bình quân đầu người tăng từ 273,4 kg – năm 1990 lẽn
339.7 kg – năm 1995 và 438,5 kg – năm 1999.